HISTORIE ŠKOLY

Podle historických záznamů se dne 15. 3. 1946 rozhodnutím zastupitelstva města Dobříše ustanovil „Městský hudební ústav“. Větší podrobnosti o tomto aktu se nám buď nedochovaly, anebo jsme se jich zatím nedopátrali.

Škola byla původně umístěna v domě č.39, pak v ulici 28.října (Orlovna) a od roku 1986 získala místo v nově rekonstruované budově č.69 na Mírovém náměstí. V roce 2006 tedy můžeme i 20 let působení školy v této budově. Shodou okolností byla i k tomuto výročí nově opravena fasáda školy.

Škola procházela všemi změnami souběžně s vývojem našeho školství, měnily se názvy „Městský hudební ústav“, „Lidová škola umění“ a současný název „Základní umělecká škola“. Podstata školy ale zůstala stále stejná, sloužila tedy k výuce hudebních a později výtvarných a tanečních dovedností mladé generace a v neposlední řadě se významnou měrou podílela a i nadále podílí na kulturním dění ve městě Dobříši a okolí.

Dobříš_ZUŠ

75 let dlouhá historie ZUŠ Dobříš!

SOUČASNOST

Za posledních deset let došlo i k řadě změn jednak v oblasti personální (nastoupili noví mladí učitelé, jiní odešli do důchodu), změnila a rozšířila se i struktura vyučovaných předmětů v souvislosti s vývojem nových trendů v kultuře a umění, změnou poptávky a zájmu o některé další předměty (např. elektrická kytara, elektrické klávesové nástroje, basová kytara, bicí nástroje, zvuková technika, multimediální tvorba).

Počet žáků školy se v posledních letech pohybuje kolem čísla 430 a vzhledem k tomu, že budova má omezenou kapacitu byla zavedena dvě odloučená pracoviště, a to v KD Dobříš (učebna klavíru) a na dobříšském gymnáziu (učebna hudební nauky). Další zvyšování počtu žáků je prozatím limitován prostorovými možnostmi školy, který je postupně řešen snahou získat další výukové prostory.

Na škole bylo vybudováno nahrávací studio, které přispívá ke kvalitativně vyšší úrovni vyučování, pořizují se zde demo nahrávky žáků a učitelů hudebního oboru, pracovní nahrávky pro taneční obor, nahrávky žáků, kteří dosáhli úspěchů v soutěžích nebo nastudovali repertoár, jehož úroveň by si chtěli uchovat.

Škola se nadále podílí na kulturním životě města Dobříše a okolí a to formou organizování koncertů, výstav, soutěží. V této oblasti škola uskuteční každoročně na třicet takovýchto akcí.

V tomto školním roce 2012/2013 vstoupil v platnost Školní vzdělávací program ŠVP, podle kterého bude probíhat výuka a který umožní naší škole vlastní profilaci podle odbornosti a profesního zaměření vyučujících. Dále umožňuje flexibilně reagovat na změny potřeb žáků na vyučování v jednotlivých oborech. Tento dokument bude i nadále aktualizován a zdokonalován.

Jan Voděra
ředitel školy