Povinně zveřejňované informace

Soubor povinně zveřejňovaných informací se zpracovává na základě § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a to ve struktuře stanovené v příloze č. 1 vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Název:

Základní umělecká škola Dobříš, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení:

Zřizovatelem školy je město Dobříš. Škola je zřízena jako příspěvková organizace a byla zřízena ke dni 01.07.1996.

Hlavním účelem organizace je poskytování základního vzdělání ve dvou stupních, a to v oborech hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém, v rozsahu  stanoveném zákonem č. 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělání, v platném znění a dalšími právními předpisy, které se vztahují k činnosti organizace školy a v souladu se statutem školy ze dne  9.05.1996.

3. Organizační struktura

Ředitel školy: Jan Voděra

Zástupce ředitele: Pavel Růžička

25 učitelů

Školnice: Martina Mikšovská

Údržbář: Petr Holý

Ekonom: Eva Svojtková

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní umělecká škola Dobříš

Mírové náměstí 69

263 01 Dobříš

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Mírové náměstí 69, 263 01 Dobříš (hlavní budova)

Mírové náměstí 71, 263 01 Dobříš (zkušebny a herna)

Mírové náměstí 230, 263 01 Dobříš (taneční sál)

4.3 Úřední hodiny

Po 10:00 – 12:00

St 10:00 – 12:00

Pá 10:00 – 12:00

4.4 Telefonní čísla

603 826 589; 318 520 658 – Jan Voděra, ředitel

603 419 335; 318 521 354 – Pavel Růžička, zástupce ředitele

Kontakty na jednotlivé učitele jsou zde.

4.5 Adresa internetových stránek

https://zusdobris.eu/

4.6 Adresa podatelny

Základní umělecká škola Dobříš

Mírové náměstí 69

263 01 Dobříš

4.7 Elektronická adresa podatelny

info@zusdobris.eu

4.8 Datová schránka

7jx5oa

5. Případné platby lze poukázat

000000-0523025389/0800

6. IČO

64762939

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní řád

Školní vzdělávací program

Zřizovací listina

8.2 Rozpočet

Schválený rozpočet pro rok 2023 ve formátu PDF

Schválený rozpočet pro rok 2023 ve formátu XLSX

Schválený rozpočet pro rok 2024 ve formátu PDF

Schválený rozpočet pro rok 2024 ve formátu XLSX

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu školy (viz bod 4.1) nebo ji doručit osobně na podatelnu (viz bod 4.6).

Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu (viz bod 4.7), nebo do datové schránky (viz bod 4.8).

Informace lze žádat telefonicky (viz bod 4.4) nebo po předchozí telefonické domluvě s ředitelem též osobně.

10. Příjem podání a podnětů

10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Žádost, stížnost, petici, návrh, podnět či jiné dožádání (podání obecně) lze podat:
• osobně u ředitele školy (viz bod 4.2 – v hlavní budově v ředitelně – 1. poschodí, místnost B2)
• poštou (viz bod 4.1)
• telefonicky (viz bod 4.4)

  • elektronicky (viz bod 4.7)
  • prostřednictvím datové schránky (viz bod 4.8)

Za ústní podání žádosti se považuje osobní nebo telefonické podání, za písemné se považuje podání učiněné písemně nebo elektronicky (e-mailem či datovou schránkou).

Z podané žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a adresa žadatele. Žádost musí obsahovat:

  • identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla),
  • kontakt (telefon a/nebo e-mail),
  • předmět (charakteristika) požadované informace,
  • způsob poskytnutí informace (písemně, e-mailem, osobně).

Podání se posuzuje vždy podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.

10.2. Opravné prostředky

Opravné prostředky (odvolání proti rozhodnutí) lze podat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím ředitele školy (např. odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí žáka).

10.3. Formuláře

Formuláře

10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy

Škola není oprávněna vydávat právní předpisy.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Škola nemá vydaný sazebník úhrad za poskytování informací.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. nebyla dosud vydána.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Škola v současné době nedisponuje vzorem licenční smlouvy.

13.2 Výhradní licence

Škola neposkytla žádnou výhradní licenci dle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva 2022