Výtvarný obor

Kresba, malba, modelování - Anna Vančátová, Marie Universálová

Keramika - Veronika Guttenbergová

 

Kresba, malba, modelování


Přípravné studium \5 – 7 letí žáci\

Hravou formou přiměřeně věku žáků se děti seznámí se základními výtvarnými postupy:

  • K r e s b a -  tuší a štětcem, rákosovým perem, sepií, rudkou, pastelkou
  • M a l b a - akvarelem, temperou, pastelem, kvašem, hlinkou, sepií
  • M o d e l o v á n í – práce s hlínou, konstrukce z papíru, drátu a přírodních materiálů

Přiměřeně věku žáků je rozvíjena tvořivost přesahující obor, to znamená, že si vyprávíme pohádky, básničky, hrajeme si a soutěžíme.
Celé přípravné studium je vedeno hravou formou tak, aby děti vstupovaly do dialogu v rámci kolektivu \skupina 10 – 12 žáků\ přístup učitele v tomto případě je velice individální podporuje tvůrčí nadání každé malé výtvarné osobnosti.

Základní studium \I.stupeň – žáci ve věku 6 – 14 let\

Žáci se seznamují se základními výtvarnými postupy v oboru  k r e s b a,  m a l b a,  g r a f i k a.
V dialogu s učitelem se snaží žáci řešit samostatně svoje výtvarné představy, aby tak během celého studia získaly  d o v e d n o s t i   v základních výtvarných postupech – seznamují se s těmito výtvarnými technikami:

K r e s b a:  lineární tužkou, uhlem, perokresba, kresba rákosem, dřívkem, modelace objemů v kresbě uhlem, lavírkou,tužkou a sepií.
M a l b a : žáci získávají představu o barevném spektru a prostorové modulaci obrazu. Je jim otevřena možnost vyzkoušet si a realizovat zátiší, portrét, či volnou kompozici, ověřit si v technice: temperová malba, olej, akvarel, kvaš, olejová a vaječná tempera. Pracujeme v zimě v ateliéru na stojanech a  létě v plenéru v blízkém parčíku a zahradě.

Žáci se také seznámí s grafickými technikami  l i n o r y t ,  d ř e v o ř e z . Tisk z koláže monotyp  s u c h á   j e h l a  + kombinované postupy. Grafická dílna je vybavena hlubotiskovým a knihařským lisem, takže si děti ověří celý postup od vyrývané matrice až k samotné realizaci. Závěrečné ročníky  I.stupně zvládnou samostatně celý tiskařský postup.

Základní studium \II.stupeň - 15 – 19 letí žáci\

Prohlubují si zde dovednosti získané v předchozím studiu I.stupně, mohou se více zaměřit sami k sobě, protože již získali soubor výtvarných vědomostí a mohou si tedy vybírat a kriticky v tomto věku posuzovat svoje směřování. Učitel v tomto vyšším stupni studia spíše  nabízí možnosti a společně s žákem promýšlí varianty dalších řešení. Vznikají práce, které provádíme v delší časové rovině a cykly kreseb a maleb, které tvoří ucelené řady.
Velmi často se žáci rozhodují nastoupit samostatnou výtvarnou dráhu a v tomto typu studia se připravují k talentovým zkouškám. Ve věku 15 let někteří směřují na střední na střední odborné výtvarné školy. Pro přípravu k talentovým zkouškám je potřeba cílevědomá práce zhruba 15 měsíců. 
Pro přípravu na přijetí na vysokoškolské studium je pracovní nasazení obdobné v časovém rozsahu i intenzitě. Přirozeně jsou vždy respektovány požadavky školy, do které se žák bude hlásit.  Stejně jako v nižších ročnících využívají žáci ateliérové vybavení \stojany, grafická dílna, sochařské a modelační náležitosti\ . Pokud sluníčko dovolí pracujeme i v zahradě a plenéru.
Ve vyšších ročnících studia žáci žáci také více využívají bohaté obrazové dokumentace školní knihovny, zázemí pro předmět dějiny výtvarné kultury, který je klasifikován ve II. stupni a také poslouží pro přípravu teoretické části talentové zkoušky.


 


Výtvarný obor - keramika

V keramice se zabýváme 3 okruhy:

1. Doplňující okruhy

V okruhu většinou kreslíme náměty které chceme později zobrazit v keramice, např. kresba \malba\, portrétu. V keramice relief, pohádkové bytosti, kresba podle modelu, fantazijní kresba a podobně.

2. Objektová a akční tvorba

V tomto okruhu využíváme materiálu, který už pro běžnou praxi nelze použít – odštěpky pískovcového kamene, pěnosilikátové tvárnice – z nich vytváříme zahradní plastiky, oblázky, staré kalendáře a podobně.

3.  Keramika

V tomto okruhu s mladšími žáky na základě motivace a četby \pohádky\ vytváříme plošné práce otiskem, reliéfem nalepováním, přidáváním hmoty \čert, strom\ atd.
Se staršími žáky modelujeme náročnější předměty – například loutky, botu, ze starých vosků svíčky atd.
Námětů máme hodně a stále nové vymýšlíme