Přijímání žáků

Děti jsou ke studiu do základní umělecké školy přijímány na základě odevzdání řádně vyplněné přihlášky a úspěšně vykonané přijímací zkoušky.

Formulář přihlášky ke stažení zde.

Přijímací zkoušky probíhají v měsíci červnu, o podrobnostech budete včas informováni na stránkách ZUŠ.Rozdělení žáků podle věku:

Pro žáky od 5 let je určeno přípravné studium, které má nejvýše 2 ročníky ve všech oborech.
Absolvování PHV nezaručuje přijetí do 1. ročníku ZUŠ.

Pro žáky od 7 let věku je určeno navazujíci základní studium I. stupně, které má 7 ročníků. 

Pro žáky od 14  let věku je určeno základní studium II. stupně, které má 4 ročníky.

Platí pro všechny obory.

Žáci mohou nastoupit podle věku do jakéhokoli stupně studia, není potřeba absolvování celého cyklu.

Nové žáky lze přijímat i v průběhu školního roku do studijních oborů, ve kterých jsou volná místa.
Postup je stejný – odevzdání řádně vyplněné přihlášky – úspěšné vykonání přijímací zkoušky.U dětí zjišťujeme tyto schopnosti: 

Hudební obor:

 1. hudební sluch – zazpívat zahraný tón, rozlišit jeden a více tónů, rozeznat vyšší a nižší tón atd.
 2. rytmické cítění – tleskáním či ťukáním opakovat krátký rytmický úsek
 3. zpěv jednoduché lidové písně: PHV - Kočka leze dírou, Já do lesa nepojedu, Travčka zelená.
                                                      1. roč. - Ovčáci čtveráci, Pod naším okýnkem.
                                                       Zpěv - Holka modrooká, Ó řebíčku zahradnický, Ráda, ráda...

Výtvarný obor:

 1. schopnost prostorového, barevného a tvarového vnímání
 2. stupeň vyjadřovacích schopností výtvarným projevem podle skutečnosti a podle představy.


Taneční obor:

 1. přirozená pohyblivost
 2. rytmické cítěníŠkolné (placené pololetně):

1.Přípravné obory:

PHV – přípravná hudební výchova 800 Kč.
PVV – přípravná výtvarná výchova      900 Kč.
PTV – přípravná taneční výchova 500 Kč.


2. Základní studium - I. a II. stupeň:

TO – taneční obor 1000 Kč.     
VO – výtvarný obor

1000 Kč. 

HO – hudební obor
1 žák v hodině 1500 Kč.
2 žáci v hodině   1250 Kč.
3 – 4 žáci v hodině 1000 Kč.
   
- příprava ke studiu na vyšších uměleckých školách 1500 Kč.
- hra v kapele \pro studenty, kteří nejsou žáky ZUŠ\   500 Kč.

 
3. Studium pro dospělé \SPD\:

- platí jednotné školné ve výši                                                                                                                  2000 Kč.

 

Výše „příspěvku“ je stanovena podle § 112 a § 123 zákona č.561/2004 Sb. \školský zákon\ a § 8 vyhlášky MŠMT ČR č.71/2005 Sb.o základním uměleckém vzdělávání \dále jen vyhlášky\ a její výše se stanoví na dobu 1 roku ze skutečných průměrných neinvestičních nákladů za žáka příslušného oboru v uplynulém roce po odečtení vyhláškou určených položek hrazených ze státního rozpočtu.


Jan Voděra 
ředitel školy