Uzávěrka přihlášek je 10.6. 2024

Pro odeslání formuláře je nutné vyplnit všechna povinná pole, zaškrtnout veškeré souhlasy a splnit podmínku Captcha na konci formuláře.

Přihláška do ZUŠ Dobříš

Výběr oboru(Povinné)
Vyberte pouze jeden obor. Na každý další obor musí být vyplněná další přihláška zvlášť.

1. Rodiče i žáci jsou povinni se seznámit s plným zněním školního řádu a vnitřními
předpisy školy, které jsou k dispozici na nástěnce ve vstupním prostoru do budovy
nebo na webových stránkách školy.

2. V prostorách školní budovy i v jejím okolí udržují žáci a návštěvníci školy pořádek a
neničí zařízení. Chovají se slušně a ukázněně, nešikanují ostatní.

3. Žáci si nosí do školy pouze pomůcky související s výuku.

4. Žáci přicházejí do školy těsně před zahájením výuky a ze školy odcházejí neprodleně
po jejím ukončení .

5. Za cestu do ZUŠ a zpět zodpovídají rodiče /zák. zástupci/ žáka.

6. Rodiče dále potvrzují, že dítě posílají do školy zdravé, že netrpí žádnou infekční
chorobou, kterou by mohlo nakazit ostatní žáky a učitele.

7. Rodiče vyslovují souhlas se zveřejněním fotografií a videí ze školních akcí a též
souhlasí se zveřejněním prací výtvarného oboru a s pořizováním kopií těchto prací
pro potřeby výuky.

8. V prostorách ZUŠ platí zákaz kouření, užívání a distribuce návykových látek.

9. U nezletilých žáků musí být každá nepřítomnost řádně omluvena rodičem,
/zákonným zástupcem/.

(Povinné)
Souhlas(Povinné)
Jsem si vědom/a(Povinné)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.