KRESBA, MALBA & MODELOVÁNÍ

KONTAKT NA UČITELE

Děti se zde seznamují s nejrůznějšími výtvarnými technikami plošné tvorby (kresba, malba, grafika), prostorové tvorby a konceptuální tvorby. Díky tomu, že skupiny dětí nejsou velké, je možné se každému žákovi věnovat individuálně, to je vhodné také proto, že ve skupině se sejdou žáci různého věku.

Při práci s dětmi je pro mě důležitá přátelská atmosféra a nálada, ve které se děti cítí přirozeně a příjemně. Potom mohou bez zábran tvořit. Snažím se vybírat zajímavé a inspirativní náměty a podporovat děti v jejich přirozeném nadšení a chuti ke zkoušení nových věcí. Tomu všemu pomáhá i přátelské a inspirativní prostředí ateliéru, ve kterém pracujeme.

Přípravné studium (5 – 7 letí žáci)

Hravou formou přiměřeně věku žáků se děti seznámí se základními výtvarnými postupy:

  • Kresba -  tuší a štětcem, rákosovým perem, sepií, rudkou, pastelkou
  • Malba - akvarelem, temperou, pastelem, kvašem, hlinkou, sepií
  • Modelování – práce s hlínou, konstrukce z papíru, drátu a přírodních materiálů

Přiměřeně věku žáků je rozvíjena tvořivost přesahující obor, to znamená, že si vyprávíme pohádky, básničky, hrajeme si a soutěžíme.

Celé přípravné studium je vedeno hravou formou tak, aby děti vstupovaly do dialogu v rámci kolektivu (skupina 10 – 12 žáků). Přístup učitele v tomto případě je velice individální a podporuje tvůrčí nadání každé malé výtvarné osobnosti.

Základní studium
I.stupeň – žáci ve věku 6 – 14 let

Žáci se seznamují se základními výtvarnými postupy v oboru  kresba, malba, grafika.
V dialogu s učitelem se snaží žáci řešit samostatně svoje výtvarné představy, aby tak během celého studia získaly  dovednosti v základních výtvarných postupech – seznamují se s těmito výtvarnými technikami:

Kresba:  lineární tužkou, uhlem, perokresba, kresba rákosem, dřívkem, modelace objemů v kresbě uhlem, lavírkou,tužkou a sepií.
Malba: žáci získávají představu o barevném spektru a prostorové modulaci obrazu. Je jim otevřena možnost vyzkoušet si a realizovat zátiší, portrét, či volnou kompozici, ověřit si v technice: temperová malba, olej, akvarel, kvaš, olejová a vaječná tempera. Pracujeme v zimě v ateliéru na stojanech a  létě v plenéru v blízkém parčíku a zahradě.

Žáci se také seznámí s grafickými technikami linoryt, dřevořez. Tisk z koláže monotyp suchá jehla a kombinované postupy.

Grafická dílna je vybavena hlubotiskovým a knihařským lisem, takže si děti ověří celý postup od vyrývané matrice až k samotné realizaci.

Závěrečné ročníky I.stupně zvládnou samostatně celý tiskařský postup.

Základní studium
II.stupeň - žáci ve věku 15 – 19 let

Prohlubují si zde dovednosti získané v předchozím studiu I.stupně, mohou se více zaměřit sami k sobě, protože již získali soubor výtvarných vědomostí a mohou si tedy vybírat a kriticky v tomto věku posuzovat svoje směřování.

Učitel v tomto vyšším stupni studia spíše  nabízí možnosti a společně s žákem promýšlí varianty dalších řešení. Vznikají práce, které provádíme v delší časové rovině a cykly kreseb a maleb, které tvoří ucelené řady.

Velmi často se žáci rozhodují nastoupit samostatnou výtvarnou dráhu a v tomto typu studia se připravují k talentovým zkouškám. Ve věku 15 let někteří směřují na střední na střední odborné výtvarné školy. Pro přípravu k talentovým zkouškám je potřeba cílevědomá práce zhruba 15 měsíců.

Pro přípravu na přijetí na vysokoškolské studium je pracovní nasazení obdobné v časovém rozsahu i intenzitě. Přirozeně jsou vždy respektovány požadavky školy, do které se žák bude hlásit.

Stejně jako v nižších ročnících využívají žáci ateliérové vybavení (stojany, grafická dílna, sochařské a modelační náležitosti). Pokud sluníčko dovolí pracujeme i v zahradě a plenéru.

Ve vyšších ročnících studia žáci žáci také více využívají bohaté obrazové dokumentace školní knihovny, zázemí pro předmět dějiny výtvarné kultury, který je klasifikován ve II. stupni a také poslouží pro přípravu teoretické části talentové zkoušky.

Jana Universálová

Vystudovala obor český jazyk - výtvarná výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2007 tyto dva předměty vyučuje.

Na ZUŠ Dobříš je od roku 2020, prostředí výtvarného ateliéru je jí velmi blízké a dobře známé, protože zdejší výtvarný obor navštěvovala již od dětství.

"Jsem velmi ráda, že zde mohu být, nyní v roli pedagoga"