ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DOBŘÍŠ

Mírové náměstí 69, 263 01 Dobříš IČO 64762939

tel.318 521 354 tel.\fax:318 520 658

e-mail: zusdobris@volny.cz

 

 

Školní řád – základní umělecká škola Dobříš

 

Čl. 1

Obecná ustanovení

 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání vydávám jako statutární orgán právnické osoby (Základní umělecká škola Dobříš ), která vykonává činnost základní umělecké školy, tento školní řád.

 

Školní řád respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila dnem svého vzniku dna 1. 1. 1993.

 

Přístup ke vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělávání (v tomto případě základnímu uměleckému vzdělávání) mají za stejných podmínek:

a) státní občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie,

b) rodinný příslušník státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie,

c) osoba s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie,

d) rodinný příslušník osoby s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území České republiky nebo jiného státu Evropské unie.

 

Čl. 2

Organizace základního uměleckého vzdělávání

 

Základní umělecká škola Dobříš, příspěvková organizace zřizuje obor hudební (dále jen HO), taneční (dále jen TO), výtvarný (dále jen VO\ v přípravném studiu, základním studiu I. stupně, základním studiu II. stupně, studiu s rozšířeným počtem hodin a studiu pro dospělé.

 

Čl. 3

Přijímání uchazečů ke vzdělávání

 

1.     Zápis uchazečů do školy se koná každoročně v termínu červen příslušného roku.Termín talentových zkoušek bude zveřejněn nejpozději 14 před jejich konáním Místo (nástěnka, informační tabule, web školy zusdobris.eu

2.    Do přípravného studia jsou přijímání uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání a dosáhli dnem zahájení studia věku minimálně 5 let.

3.    Do základního studia I. stupně jsou uchazeči přijati na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy. Základní studium je určeno pro žáky od 7 let věku.

4.    Ukončením studia přípravného stupně nevzniká nárok na přijetí uchazeče do 1. ročníku základního studia. K přijetí je nutné vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise.

5.    Talentová zkouška může být u studia II. stupně nahrazena úspěšným ukončením základního studia předcházejícího stupně. II. stupeň studia je určen pro žáky od 14 let věku. Počet ročníků základního studia I. a II. stupně v jednotlivých uměleckých oborech stanoví rámcový vzdělávací plán pro základní umělecké vzdělávání.

6.    Do studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin může ve výjimečných případech přijmout mimořádně talentovaného žáka ředitel na návrh učitele hlavního předmětu.

7.    Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijati mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku.

8.    Uchazeči, kteří překročili stanovený věk, mohou být podle výsledků talentové zkoušky přijati do některého z vyšších ročníků základního studia.

 

Čl. 4

Pravidla pro hodnocení žáků

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací. (Ředitel může dle § 3 vyhlášky č. 71/2005 Sb. zvolit i slovní nebo kombinovaný způsob hodnocení. Zde je však nutné citlivě zvážit formu hodnocení tak, aby bylo možné srovnání všech způsobů hodnocení).

 

Žák je hodnocen těmito stupni prospěchu:

1 – výborný,

2 – chvalitebný,

3 – uspokojivý,

4 – neuspokojivý,

 

Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:

a) prospěl (a) s vyznamenáním,

a) prospěl (a),

b) neprospěl (a).

 

Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže:

-    je z hlavního předmětu hodnocen stupněm 1 – výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm horším než 2 – chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5 (nebo odpovídajícím slovním hodnocením - pouze v případě, že ředitel zvolí slovní nebo kombinovaný způsob hodnocení);

-    není-li stanoven hlavní předmět, nesmí být hodnocen v žádném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a průměr povinných předmětů nemá vyšší než 1,5 (nebo odpovídajícím slovním hodnocením).

 

 

Žák prospěl, jestliže:

-    nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý (nebo odpovídajícím slovním hodnocením).

Žák neprospěl, jestliže:

-    byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý (nebo odpovídajícím stupněm hodnocením).

 

Nelze-li žáka za první pololetí nebo druhé pololetí z objektivních příčin hodnotit, určí ředitel školy dle § 3 odst. 8 vyhl. č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání náhradní termín hodnocení.

 

Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud

-    je prokazatelně doloženo a

-    od jeho dosažení neuplynulo více než 5 let.

 

V případě uznání dosaženého vzdělání uvolní ředitel školy žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

 

O výsledcích studia jsou zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci informováni průběžně formou zápisů klasifikace do žákovské knížky, na třídních schůzkách nebo mají možnost se informovat průběžně/v konzultačních hodinách u učitele hlavního předmětu.

 

Čl. 5

Postup do dalšího ročníku

 

Do vyššího ročníku postupuje žák, který:

-    byl na konci 2. pololetí celkově hodnocen stupněm prospěl (a) nebo prospěl (a) s vyznamenáním a

-    úspěšně vykonal postupovou zkoušku stanovenou rámcovým vzdělávacím programem základního uměleckého vzdělávání.

 

Po úspěšném vykonání zkoušek ze všech povinných předmětů může ředitel školy po doporučení učitele hlavního předmětu a zkušební komise na konci prvního nebo druhého pololetí přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku.

 

Žákovi, který nebyl na konci 2. pololetí hodnocen, může v odůvodněných případech ředitel školy povolit opakování ročníku.

 

Pokud žák s rozšířeným počtem vyučovacích hodin na konci 2. pololetí neprospěl, bude přeřazen zpět do příslušného ročníku základního studia.

 

Žák, který byl hodnocen za 2. pololetí z hlavního předmětu stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý (nebo odpovídajícím slovním hodnocením), nemůže konat opravnou zkoušku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6

Komisionální zkoušky

 

se konají:

-    při postupových zkouškách,

-    při závěrečných zkouškách základního studia I. a II. stupně, studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé,

-    při zkouškách z hlavního předmětu studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin,

-    při přeřazení mimořádně nadaného žáka do některého vyššího ročníku,

-    při opravných zkouškách.

Zkušební komise je minimálně tříčlenná a jmenuje ji ředitel školy.

 

Čl. 7

Ukončení vzdělávání

 

Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončuje vykonáním závěrečné zkoušky. Ta může mít formu absolventského koncertu nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.

 

Žák přestává být žákem školy:

-    jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku,

-    byl hodnocen na konci 2. pololetí celkově stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,

-    jestliže byl vyloučen ze školy,

-   pokud o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,

-   pokud nebyla uhrazena úplata za vzdělávání.

 

Čl. 8

Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 

Žák má právo:

a) na základní umělecké vzdělávání a výuku nejméně podle spodní hodinové dotace uvedené v učebním plánu oboru, který studuje,

b) rozvíjet osobnost podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,

c) na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání,

d) na ochranu před kontaktem s narkotiky, návykovými a psychotropními látkami

e) na výchovu proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance,

f)   na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením nebo sociálně patologickými jevy,

g) na ochranu před vlivy a informacemi, které by narušovaly jeho rozumovou a mravní výchovu,

h) požádat v případě problémů nebo nesnází o pomoc kteréhokoli pedagogického pracovníka školy,

i)   na informace o průběhu a výsledcích studia,

j)   na informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,

k) na zabezpečení výuky i v případě nepřítomnosti učitele (v tomto případě je žák je povinen se přizpůsobit možnostem školy a možnostem suplujícího učitele),

l)   získat vysvědčení, pokud splnil všechny předepsané náležitosti k jeho získání,

m)     požádat ředitele o komisionální přezkoušení, pokud se domnívá, že jeho klasifikace není odpovídající,

n) navštěvovat dle možností školy výuku volitelných předmětů nad rámec učebního plánu, který studuje,

o) účinkovat na akcích školy, navštěvovat vybrané kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání,

p) na půjčení/pronájem hudebního nástroje v rámci možností školy dle zvláštního předpisu.

 

Práva uvedená v bodech i), j) a m) mají i zákonní zástupci nezletilých žáků.

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy i metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem.

 

Mimořádně nadaní žáci mohou být na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka ředitelem zařazeni do studia s rozšířeným počtem hodin nebo do vyššího ročníku, pokud splní podmínky, stanovené vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.

 

Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně na základě písemné žádosti žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok, nebo na jeho část. Zároveň stanoví náhradní způsob výuky a obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého je žák uvolněn.

 

Čl 9

Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 

Žák je povinen:

a) řídit se zásadami tohoto školního řádu,

b) dodržovat další vnitřní předpisy školy, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen,

c) plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,

d) řádně docházet do školy a vzdělávat se,

e) dodržovat zásady slušného chování,

f)   být slušný a ohleduplný k dospělým a ostatním žákům,

g) docházet do vyučování pravidelně a včas,

h) navštěvovat všechny předměty předepsané učebními plány,

i)   nosit do vyučování předepsané učební pomůcky,

j)   dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou,

k) účastnit se vystoupení a koncertů pořádaných školou v rámci výuky a dalších akcí doporučených školou,

l)   respektovat pokyny vyučujících a ostatních zaměstnanců školy,

m)     nahlásit jakékoliv formy ubližování spolužákům a náznaky šikanování mezi žáky ihned svému učiteli nebo řediteli školy.

 

Zletilý žák je dále povinen:

n) platit řádně úplatu za vzdělávání v základní umělecké škole v termínech a výši stanovené zvláštním předpisem,

o) omlouvat svou nepřítomnost ve vyučování (písemně, osobně, telefonicky, e-mailem),

p) v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o její pravděpodobné délce trvání,

q) neprodleně informovat školu o závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

r)  neprodleně informovat školu o změně údajů ve školní matrice.

 

Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen:

a) platit řádně úplatu za vzdělávání v základní umělecké škole v termínech a výši stanovené zvláštním předpisem,

b) zajistit, aby žák docházel do školy řádně a včas

c) účastnil se osobně projednání otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka,

d) neprodleně informovat školu o závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání (změna zdravotní způsobilosti žáka …),

e) omlouvat nepřítomnost žáka ve vyučování (písemně, osobně, telefonicky, e-mailem) – pokud je to možné, nahlásit nepřítomnost předem,

f)   v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o její pravděpodobné délce trvání,

g) neprodleně informovat školu o změně údajů ve školní matrice.

 

Pro potřeby školní matriky jsou povinni zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků povinni poskytnout:

a) jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu,

b) údaje o předchozím vzdělávání,

c) údaje o tom, zda žák je zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení

d) údaje o tom, zda je žák zdravotně znevýhodněn

e) údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v základní umělecké škole a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

f)   jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení v případě nezletilého žáka.

 

 

 

 

Čl. 10

Výchovná opatření

 

Výchovnými opatřeními jsou:

-   pochvaly nebo jiná ocenění,

-   kázeňská opatření:

o  podmíněné vyloučení žáka ze školy, (rozhoduje ve správním řízení ředitel)

o  vyloučení žáka ze školy za závažné porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem, (rozhoduje ve správním řízení ředitel)

o  další kázeňská opatření.

 

Zvláště hrubé a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených školským zákonem.

 

O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roka ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního předpisu. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

 

Čl. 11

Provoz a vnitřní režim školy

 

a)      Vyučování se řídí rozvrhem hodin.

b) Vyučovací hodina trvá 45 minut.

c) Vyučovací hodiny jsou odděleny přestávkami.

d) V případě skupinové nebo kolektivní formy výuky, kdy jednotlivé vyučovací hodiny po sobě bezprostředně následují, mohou být hodiny sdružovány do větších celků. V tomto případě mohou po sobě následovat maximálně 2 vyučovací hodiny. Po nich musí následovat nejméně 15 minutová přestávka.

e) Žáci vstupují do školy 15 minut před začátkem vyučování.

f)   Žáci se přezouvají v šatnách. V šatnách se zdržují nezbytně nutnou dobu k přezutí a převlečení.

g) Bezprostředně po skončení výuky žáci opouštějí budovu školy.

h)       Výuka se uskutečňuje v učebnách budov č.69, č.71, v budově KD Dobříš č.68, v aule Gymnázia Dobříš a  ZŠ Lidická, 384 a v detašované třídě v Kamýku n/Vlt č.31

 

 

Čl. 12

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

 

Škola:

a) přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků,

b) vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj,

c) předchází vzniku sociálně patologických jevů;

d) zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při vzdělávání, školních a mimoškolních aktivitách pořádaných školou,

e) vede evidenci úrazů, k nimž došlo v souvislosti s výukou a akcemi školy,

f)   zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

 

V prostorách školy není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace.

 

V prostorách školy není povolena reklama, jejíž obsah je v přímém rozporu s obsahem a cíli vzdělávání ani prodej výrobků, ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících nebo poškozujících životní prostředí.

 

Právnická osoba vykonávající činnost školy zabezpečuje svými zaměstnanci bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků ve škole, při vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání a při akcích konaných mimo školu. Ze zaměstnanců pověřených k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví nezletilých žáků musí být alespoň jeden pedagogickým pracovníkem. Ostatní zaměstnance může ředitel určit pouze, pokud je žák zletilý a způsobilý k právním úkonům.

 

Při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu, zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví nezletilých žáků ředitel školy.

 

Při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, kdy místem shromáždění je toto místo, se zajišťuje bezpečnost a ochrana zdraví nezletilých žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění.

 

Po skončení končí zajišťování bezpečnosti a zdraví těchto žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase.

 

Místo a čas shromáždění nezletilých žáků a skončení akce škola oznámí nejméně 1 den předem jejich zákonným zástupcům.

 

 

Při výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají:

a) uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu,

b) pojištění léčebných výloh nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující.

 

Škola odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví žáků při zahraničních výjezdech, které organizuje v rámci vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech. O konkrétních opatřeních a poučení žáků, popř. jejich zákonných zástupců, se pořizuje před výjezdem záznam o poučení podepsaný jeho účastníky nebo zákonnými zástupci nezletilých žáků.

 

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží a po dobu trvání soutěže, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.

 

Žák je povinen:

a) chovat se při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků ani jiných osob,

b) přezouvat se a dbát na hygienické zásady,

c) chodit do školy slušně a čistě oblečen a upraven,

Žákům není dovoleno:

a) vyklánět se přes zábradlí,

b) běhat po schodech,

c) zdržovat se bezdůvodně před třídou,

d) po skončení vyučování se zdržovat v budově školy,

e) otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům

f)    manipulovat s ventily topných těles,

g) zapojovat elektrospotřebiče a jakkoli s nimi manipulovat,

h) manipulovat bez dozoru s hudebními nástroji a přístroji umístěnými v učebnách školy,

i)   v prostorách školy užívat návykové látky (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky),

j)   nosit větší částky peněz nebo cenné věci,

k) nosit do školy předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví svoje a zdraví ostatních,

l)   mít při vyučování zapnuté mobilní telefony,

m)     jezdit ve škole na kole, kolečkových bruslích

n) odkládat kola na chodbách, v budově školy …

 

V případě úrazu poskytne žák v rámci svých schopností první pomoc a oznámí úraz neprodleně kterémukoli zaměstnanci školy.

 

S podmínkami zajištění bezpečnosti a zdraví při práci jsou žáci pravidelně prokazatelně seznámeni vždy na začátku školního roku. Záznam o seznámení se zapisuje do třídní knihy.

 

 

 

 

Čl. 13

 

Podmínky zacházení s majetkem školy za strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 

Žák řádně pečuje o:

a) majetek školy,

b) zapůjčené nebo pronajaté hudební nástroje,

c) notový materiál a jiné učební pomůcky.

 

Škody způsobené úmyslně na majetku školy nebo majetku spolužáků jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.

 

V případě ukončení školní docházky jsou žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků povinni vrátit zapůjčené nebo pronajaté hudebné nástroje, notový materiál a ostatní učební pomůcky.

 

 

 

Čl. 14

Závěrečná ustanovení

 

Tento školní řád byl projednán na schůzi pedagogické rady dne

 

Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2016

 

Tento školní řád je veřejně přístupný v kanceláři školy, v elektronické podobě na stránkách http://www.zusdobris.eu

 

S tímto školním řádem byli prokazatelně seznámeni všichni žáci školy nejpozději do 5.9.2015. O seznámení žáků s tímto školním řádem je učiněn zápis v třídní knize.

 

 

 

 

 

V Dobřříši .dne 1.9..2016

 

 

 

Podpis Jméno a příjmení Jan Voděra

 

Ředitel  Základní umělecké školy Dobříš